Adikamus Sunda-Indonesia (Q)

qodo n kada; penggenapan kewajiban beribadat yg tertinggal.