Adikamus Sunda-Indonesia (R)

rabul jamak dr bul.

rada adv agak; sedikit. ~ réa, agak banyak. ~ asa-asa, agak ragu-ragu. ~ mendingan ayeuna mah, sekarang agak baikan.

raharja adj makmur.

rahayat [var rayat] n rakyat.

raheut v, n (ter)luka.

rajang Þ péso rajang.

rajapéni n sj tumbuhan merambat yg daunnya berbau : disebut juga kahitutan.

rajaputra n, ark anak raja.

rajaresi n, ark pemuka agama.

ngarajaresi v menjadi pemuka agama.

rajék, ngarajék v mengulang suatu bentuk kata, spt bapa ‘bapak’ menjadi bapa-bapa ‘bapak-bapak.’

rajékan n ulang(an). Þ kecap rajékan.

rajeun adj, adv kadang-kadang, sekali-kali. manéhna sok rajeun nulis sajak sanajan tacan aya nu dimuat, ia kadang-kadang menulis puisi walaupun belum ada yg dimuat (di media massa).

rajin adj, adv rajin.

rajungan

rak n rak.

rakacak, ngarakacak . ngarakacak manah ana ras kana pangalaman.

rakata n kepiting : disebut juga keuyeup.

raksa

pangraksa n asuhan; hal memelihara.

raksa, karaksa v terpelihara; terlindungi: -- tina kajahatan, terlindungi dr kejahatan.

ramanten n sj rambutan.

rambét

rambueuk, ngarambueuk v (ttg rambut)

ramé, ngararamékeun v membahagiakan?

karaméan n penghiburan?

rampa, ngarampa v menyentuh, meraba.

rampadan n sj baki.

ranca n rawa; rancah?.

rancatan n pikulan.

randamidang n sj tumbuhan.

rané n sj tumbuhan.

ranggaék (atau bangbung ranggaék) n sj hewan.

ranggap n kurungan ayam.

ranggon Þ saung ranggon.

ranggon n

rangin n sj tameng (perisai).

rangkai, rarangkén [ rarangkaian < rangkai + dwipurwa + -an] n, Ling imbuhan; afiks, msl ba- dlm balayar ‘berlayar,’ dan -eun dlm tiiseun ‘sunyi, lengang.’ -- hareup, awalan; prefiks. -- tukang, akhiran; sufiks. -- barung, konfiks; imbuhan yg dilekatkan kpd kata secara serentak, biasanya di depan dan di belakang suatu kata, msl pang--na dlm pangalusna ‘terbaik, paling bagus.’

rangkay n rumah yg belum jadi.

rangki n

rangsad, rangsadan v : mun aya kabeubeurat si Engkay wé --,

rangsang n waktu di siang hari yg enak dipakai utk berjemur.

raos adj enak; lezat; sedap.

raos, rumaos v merasa

rarangkén Þ rangkai.

rarata

raray n muka; wajah.

rasa [var asa] n rasa. és nongnong rasa kadu, es rasa durian.

ngarasa v merasa. ngarasa salah merasa salah.

karasa v terasa. padaharanana karasa panas, perutnya terasa panas.

karasaeun v utk org ke-3. terasa: -- ku urang lembur panen teh bet jadi mucekil pisan [Godi Suwarna], terasa oleh orang di perkampungan bahwa panen hasilnya jadi banyak sekali.

rarasaan n perasaan.

rasamala n (tumb)

rat n kp dr rata ‘negara’.

rawayan n .

rawuh khub dan; serta: dunya ~ ahérat, dunia dan akhirat. Þ miwah, jeung, tur.

sarawuhna begitu pun.

rawun, ngarawun v membakar sampah pd petang hari utk mengusir nyamuk dsb.

rayat Þ rahayat.

ré- (unsur kata yg menyatakan kejamakan): récét, banyak yg bersuara. rétép, gatal-gatal di sekujur badan.

réa [var réya] adj banyak: réa-réa teuing, banyak amat?

balaréa n publik; masyarakat.

réa adj banyak.

réa adj banyak.

balaréa n masyarakat umum; publik.

saréréa kbil semuanya. -- oge milu melas kana warugana, semuanya juga ikut iba pd dirinya.

réa, sarerea n semuanya.

réang adj ramai; hingar: ~ béja yén Pak Hamid rék nyalon jadi kuwu, ramai kabar bahwa Pak Hamid akan mencalonkan diri menjadi kepala desa.

rebab [Ar arbab] n sj alat musik gesek.

Rebo n (hari) Rabu.

redaktur n redaktur.

régang n tumb

régen [Bld regent] n (ark) bupati (pd zaman penjajahan Belanda).

regep, ngaregepkeun v menyimak; mendengarkan.

réh : réh teu yasa sasauran,

réhing khub sebab; karena: réhing pun aki anyar patepang.

réhé adj sunyi; sepi.

~ combrék adj sunyi senyap.

rék [kp dr arék] adv akan, mau.

rekah, ngarekahkeun v mengembangkan atau memperbanyak: turunanana direkahkeun deui, keturunannya kembali menjadi banyak.

réma n jari, tangan.

rémo, ngarérémokeun v menjodohkan.

rémpan v khawatir; waswas; cemas.( ~ ka, terhadap): teu kudu dipaké ~ teuing, janganlah terlalu cemas.

rencep, rerencepan adv diam-diam.

réndos, ngaréndos v mengulek; melumatkan dng ulek.

réngkol n ketetapan; ketentuan: éta sakabéh geus aya ~na dina Quran, itu semua sudah ada ketentuannya dlm Quran.

rénténg, rérénténg

rérab, karérab v : haté -- cinta,

rerek n tumb.

rérét v lirik.

ngarérét v melirik.

sarérét n selirikan; satu lirikan.

sarérétan adv sekilas; sekejap.

resep v suka.

resmi adj resmi.

ngaresmikeun v meresmikan.

rét kata antar utk melihat. Lihat rérét.

reuah, ngareuah-reuah v .

reueus v bangga, gembira.

reueus adj 1 bangga. 2 terlalu bangga; takabur; sombong.

reueus adj bangga.

reueut, ngareueut (alternatif dr ngarot (arot); hal dr nginum) v minum.

reujeung1, reureujeungan v bermesraan.

reujeung2 Þ jeung.

reuma n bekas ladang.

reumis n embun, air yg menempel pd dedaunan pd pagi hari. idm pangeprak ~ bb org yg biasa disuruh mengerjakan pekerjaan yg agak berat.

reumpeu, ngareumpeukeun v . dipindingan gunung-gunung direumpeukan leuweung ganggong [Godi Suwarna].

reuneuh (akr) (hal kakandungan) v mengandung; hamil.

~ beukah v mulai berisi (ttg padi).

reuneuh v hamil; mengandung.

reureuh v (ber)istirahat.

sareureuh, -- budak n waktu di malam hari saat anak-anak berhenti bermain dan pergi tidur.

rewig, ngarerewig buukna panjang -- da puguh geus mulan-mulan teu kungsi diangir,

réya var dr réa.

ribut adj, v ribut, berisik.

ngariribut v menggaduhkan; menghirukkan. paripolahna -- urang lembur, tingkah lakuunya menggaduhkan orang kampung.

rieus, ngarieus v mengulek (dng cobek).

riksa, ngariksa v memperhatikan, menjaga, merawat.

ngaraksa-ngariksa v memperhatikan, menjaga, merawat.

rimbas n alat perata kayu. Lihat juga balincong.

ringkel, ngaringkel v melingkar; bergelung.

riung, -- mungpulung v def?

ngariung v duduk (atau berdiri) berhimpun; meriung: dahar --, makan berhimpun. -- di patengahan imah bari ngawangkong, berkumpul di ruang tengah rumah sambil mengobrol.

riung-riung v kumpul-kumpul: -- di balairung, kumpul-kumpul di balairung.

rohmat n rahmat.

rohmat n rahmat.

rojong v bantu.

roko n rokok.

rongkah adv (kata penyangat) amat; sangat (sengit, dahsyat, dsb).

rongkél, ngarongkél v

roris, ngaroris v memeriksa; mengawasi; menyelia: ti énjing ogé teu asa diroris ku Pa Mandor, sedari pagi tdk diperiksa (diawasi) oleh Pak Mandor.

rorok, ngarorok v mengurus, mengasuh. Þ ngukut (kukut).

rubak n, adj lebar.

rucat v imp, Ling penggal; pisahkan kata menjadi suku kata.

rucatan n penggalan kata (dlm kaitannya dng tulisan dan bukan ucapan). Bd engang.

rucat, ngarucat v mengurai (menjadi bagian yg lebih kecil); memenggal (suku kata dsb).

rumahuh v mengeluh; berkeluh-kesah.

rumat, ngarumat

rumpah, rurumpaheun v org ke-3(makna?). unggal jalma -- daratang ka imahna,

Rumuhun n Tuhan: amit ka ~ nu boga jagat, memohon izin kepada Tuhan yg menguasai dunia.

rumus n rumus; rumusan.

ngarumuskeun v merumuskan; menyimpulkan dng tepat.

runcang n ~ irung, saluran antara hidung dan bibir atas.

rupa n jenis; macam.

rupa n macam.

rupa n macam; jenis.

mangrupa v berupa.

rupa-rupa kbil bermacam-macam.

rusuh v tergesa-gesa; kesusu. idm ~ guyur urang lembur.

rute n rute.