Bahasa Tionghoa (Mandarin)/Pelajaran 1

Templat:Chinese (Mandarin)TOC Templat:棉兰是哪里?

Pelajaran 1: 你好! (ni hao!)Sunting

Untuk memperkenalkan diri, gunakan frasa 你好   ‹nǐ hǎo› (“halo”). Di bawah ini adalah dialog antara dua orang yang baru bertemu untuk pertama kalinya.

DialogSunting

Dialog 1Sunting

金妮: 你好。
欧文: 你好。
金妮: 我叫金妮。你叫什么名字?
欧文: 我叫欧文。
Pīnyīn Indonesia
Jīnní: Nǐ hǎo. Ginny: Halo.
Ōuwén: Nǐ hǎo. Owen: Halo.
Jīnní: jiào Jīnní. jiào shénme míngzi? Ginny: Namaku Ginny. Siapa namamu?
Ōuwén: jiào Ōuwén. Owen: Namaku Owen.

Dialogue 2Sunting

 • 金妮: 他们是谁?
  欧文: 她是艾美,她是中国人。他是东尼,他是美国人。
  金妮: 你也是美国人吗?
  欧文: 不是,我是英国人。你呢?你是哪国人?
  金妮: 我是法国人。


  Pīnyīn Indonesia
  Jīnní: Tāmen shì shéi? Ginny: Siapa mereka?
  Ōuwén: Tā shì Àiměi, tā shì Zhōngguórén. Tā shì Dōngní, tā shì Měiguórén. Owen: Itu Amy, dia orang Tiongkok. Itu Tony, dia orang Amerika.
  Jīnní: Nĭ yě shì Měiguórén ma? Ginny: Apa kamu juga orang Amerika?
  Ōuwén: Bú shì. Wǒ shì Yīngguórén. Nǐ ne? Nǐ shì nǎ guó rén? Owen: Bukan, aku orang Inggris. Kalau kamu? Kamu dari negara mana?
  Jīnní: Wǒ shì Fǎguórén. Ginny: Aku orang Perancis.