Fikih/Khiyar

< Fikih(Dialihkan dari Fikih/Hak Memilih)

JenisSunting

  1. Khiyar majlis
    • memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum berpisah dari tempat akad
  2. Khiyar syarat
    • syarat waktu dengan pertimbangan maksimal tiga hari tiga malam
  3. Khiyar aibi
    • memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli apabila terdapat bukti cacat pada barang