Hindu/Menggosok gigi

Oṁ rahphat astrāya namah.

Oṁ Sri Dewi Bhatrimsa Yogini namah.


Oṁ Sang Hyang Widhy Wasa, sujud hamba kepada Dewi Sri, Bhatari Yogini, semoga bersihlah gigi hamba.